Мостът на съдбата/El puente de la fortuna, en búlgaro y en español

Hace dos años hice mi primera traducción de búlgaro a español. Traduje algunas leyendas populares, como Мостът на съдбата y За Марко Краля. Era un proyecto de la universidad de traducción de textos folclóricos eslavos, en el que pretendían traducirse textos eslavos folclóricos de todas las lenguas eslavas al español.

Por desgracia, el proyecto ha quedado en un cajón, o eso parece, pero me gustaría compartir esta leyenda tan poco conocida. En español está más abajo

МОСТЪТ НА СЪДБАТА

Било много, много отдавна, още по времето на Второто Българско царство (XII – XIII в.). Тревожни години били тогава. Кръстоносни пълчища, кръстосвали навред. Безжалостно обирали къщите и опожарявали крепостите. Хората се чудели как да оцелеят в тази немотия, глад, пожари и убийства. В едно малко балканско селце живял с майка си красив и работлив момък. Той се трудил от сутрин до вечер, но едва успявал да припечели малко брашно за хляб, за да залъжат глада си. Не минало много време и майка му се разболяла тежко. Какво да прави момъка, нямал пари дори за лекарства, камо ли за доктор. Минавали ден след ден, а майка му все повече отпадала. Настъпило време, тя да не може да се вдигне от леглото. Молил се момъка на съседите за помощ, но всички били толкова бедни, че не могли да му помогнат.

Една сутрин, момъка грабнал дряновата си тояжка и тръгнал към крепостите на близкия владетел. Надявал се там да припечели някоя пара, поне за лекарства на болната си майка.

Когато пристигнал, видял около крепостите на владетеля голяма суетня. Попитал един селянин “Какво става?”, а той му отговорил: “Крепостите на господаря са хубави и здрави и до сега спираха рицарите, но отбраната им е слаба и вече не могат да отблъскват атаките на врага. Обучените момци за защита, останаха малко. Господаря, разпореди да се построи мост между двете му крепости, та войниците да си помагат. На този който се наеме да го построи, ще му дадат цяла торба със злато, но ако не успее, ще му отнемат живота. Дойдоха много майстори зидари от къде ли не, но като огледаха острите скали, където трябва да строят се отказаха. И сега, няма кой да построй моста.”

Замислил се момъка, дали да се опита да построи моста? Преди време, той сам бил построил тяхната къща. Ако се наеме, ще получи от господаря предплата с която ще извика доктор да прегледа майка му и ще може да купи лекарства. Решил, че е по добре да помогне на майка си, пък после, каквото ще да става!

Мислил час, мислил два, па отишъл при господаря и му предложил той да построи моста. Владетеля се съгласил и му дал предплата с която да купи необходимото за построяване. Момъка прибрал парите и се втурнал да търси доктор. За щастие, успял да намери всичко което му било необходимо. Майка му започнала да се подобрява, а той се заел със строежа на моста. Събрал строителен материал и хора. Започнали строежа. Но тук дошла бедата. Каквото построят през деня, през ноща се разрушавало. Минала седмица, минали две, три, строителите се отказали и напуснали момъка. Седнал клетника на един камък и горчиво заплакъл. Не щеш ли пред него се появил една жена, която сякаш изникнала от скалата.

– Ти, коя си?-попитал я момъка.

– Аз съм Съдбата и мога да ти помогна, но при едно условие.

– Какво е то?

– Ще построя твоя мост за три дни, но ти ще ми дадеш душата на първия, който стъпи на моста.

Пак се замислил момъка, как да постъпи. Ако не построи моста ще го убият, ако Събата построи моста, друг ще загине. Но все пак това му давало малко време да размисли, как да постъпи.

– Съгласен съм – след дълго мълчание казал той.

– Добре, сега си иди в дома и ела след 3 дни пак на това място. Моста ще бъде построен. Ти ще го видиш и ако го харесаш, ще отидеш да кажеш на владетеля, че си изградил моста.

Така и направили. След уреченото време, момъка пристигнал. Ахнал от изненада. Моста, бил толкова изящен и красив, че не можел да отдели поглед от него. Личало си, че не е човешко творение. До моста го чакала Съдбата и се усмихвала.

– Харесва ли ти моста? – попитала тя.

– Прекрасен е! – казал момъка.

– Тогава, отивай при господаря си и му кажи, че работата е свършена!

Странни чувства завладяли момъка. Удоволетворение, че е успял да се справи с непосилната задачата и горест от условието което поел. Решил, сам да изпробва моста, та да не пострада някой невинен. Докладвал на господаря, че всичко е готово. Отишли да го видят от близо и омаяни от красотата му, дълго му се любували.

Така и не забелязали, приближаващата се конница от рицари, която се появила от вече разрушената крепост на другата страна. Видели я чак когато, от тежите ризници на кръстовносците, пейзажа от другата страна на моста почернял. С буен устрем кръстоносците се спуснали към новопостроения мост за да опожарят и другата крепост. Но под тежестта на доспехите им, моста сякаш оживял. Наклонил се на една страна и изсипал натрапниците в дълбоката пропаст. Рицарите загинали до един, а момъка получил своето възнаграждение и се върнал при майка си…

Дълги години след това, селяните наричали това красиво съоръжение “Моста на Съдбата” и разказвали, че по него не може да мине човек с лоши мисли или намерения. Моста веднага оживявал и го хвърлял в пропастта. Според някои версии името на момъкът – строител, било Димитър (Митро) и затова близкото село и до днес носи наименуванието Митровци.

Северозападна България

EL PUENTE DE LA FORTUNA

Hace mucho, mucho tiempo, aún en tiempos del Segundo Reino Búlgaro (siglos XII-XIII). Eran por entonces, unos años alarmantes. Hordas de cruzados recorrían por todas partes. Saqueaban cruelmente las casas e incendiaban las fortalezas. La gente se preguntaba cómo sobrevivir a esa miseria, hambre, incendios y asesinatos. En una pequeña aldea montañosa vivía con su madre un chico guapo y trabajador. Trabajaba de sol a sol, pero apenas conseguía obtener un poco de harina para el pan, con el que engañar el hambre. No pasó mucho tiempo y su madre enfermó gravemente. Qué podría hacer el muchacho, pues no tenía dinero ni para medicamentos y mucho menos para un médico. Pasaba día tras día, y su madre decaía cada vez más. Pasado un tiempo, ella ya ni siquiera podía levantarse de la cama. Entonces el chico pidió ayuda a los vecinos, aunque todos eran tan pobres, que no pudieron ayudarle.

Una mañana, el muchacho cogió su palo de cornejo y se dirigió a la fortaleza del monarca más cercano. Allí esperaba obtener, al menos algo de dinero para comprarle medicinas a su madre enferma.

Cuando llegó, vio alrededor de la fortaleza del monarca un enorme ajetreo. Le preguntó a un aldeano “¿qué pasa?”, y él le respondió: “Las fortalezas del señor son magníficas y fuertes y hasta ahora habían retenido a los caballeros, pero su defensa es débil y ya no pueden impedir el ataque a la ciudad. Quedan pocos jóvenes entrenados para la defensa. El señor ordenó que se construyera un puente entre sus dos fortalezas, para que los soldados pudieran ayudarse. Y a aquél, quien pueda construirlo, le dará una bolsa entera de oro, pero si fracasa, le quitará la vida. Vinieron muchos maestros albañiles de todas partes, pero cuando vieron las afiladas rocas, donde había que construirlo, se echaban atrás. Y ahora, no hay quien pueda construir el puente”.

El chico se quedó absorto, pensando ¿por qué no intentar construir el puente? Hace tiempo él solo había construido su casa. Si lo intenta, el señor le dará un anticipo con el que poder llamar al doctor para que vea a su madre, e incluso podrá comprarle la medicación. Decidió que lo mejor sería ayudar a su madre, y luego ¡que pase lo que tenga que pasar! 

Lo pensó durante una hora, durante dos, y se presentó ante señor y se le ofreció para construir el puente. El gobernante lo aceptó y le dio un anticipo con el que podría comprar lo necesario para la construcción. El muchacho guardó el dinero y se apresuró en buscar al médico. Afortunadamente, pudo encontrar todo lo que le era necesario. Su madre comenzó a mejorar, y él se ocupó de la construcción del puente. Reunió material de construcción y gente para ayudarle. Empezó la construcción. Pero aquí vino la desgracia. Lo que construían durante el día, se derruía durante la noche. Pasó una semana, pasaron dos y tres… Los constructores se negaron a trabajar más y abandonaron al muchacho. Se sentó, el desdichado, en una piedra y rompió a llorar amargamente. Pero de repente, delante de él, apareció una mujer, como si surgiera de la roca.

-”Tú, ¿quién eres?”- le preguntó el muchacho.

-”Soy La Fortuna y puedo ayudarte, pero con una condición”.

-”¿Qué condición?”

-”Construiré tu puente en tres días, pero tú me darás el alma del primero que pise el puente”.

El muchacho, de nuevo se ensimismó, sin saber qué hacer. Si no construye el puente, le matarán; si La fortuna construye el puente, otro morirá. No obstante esta oferta le daba algo de tiempo para deliberar sobre qué decidir.

-”De acuerdo”- dijo él después de un largo silencio.

-”Bien, ahora vete a casa y vuelve en tres días de nuevo a este lugar. El puente estará construido. Tú lo verás y si te gusta, irás a decirle al gobernante que has terminado el puente”.

Dicho y hecho. Después del tiempo acordado, el muchacho volvió. Jadeó de sorpresa. El puente era tan distinguido y bonito que no podía apartar la mirada de él. Se percibía que no era una creación humana. Y al lado del puente le esperaba La Fortuna sonriendo.

-”¿Te gusta el puente?”- le preguntó.

-”¡Es magnífico!”- dijo el muchacho.

-”Entonces, ¡ve y dile al gobernante que el trabajo está hecho!”.

Unos extraños sentimientos se apoderaron del muchacho. Satisfacción, por haber conseguido superar esta inaguantable tarea y rabia, por haber aceptado la condición. Decidió probar él mismo el puente, para que ningún inocente sufriera. Informó al gobernante de que todo estaba ya listo. Fueron a verlo de cerca y quedaron fascinados de su belleza y, lo admiraron largo y tendido.

Absortos como estaban, no se dieron cuenta del ejército los caballeros que había aparecido de la ya demolida fortaleza de la otra parte. Los vieron ya cuando el paisaje del otro lado del puente había ennegrecido por las pesadas armaduras de los cruzados. Los cruzados descendían con ardiente ímpetu hacia el recientemente construido puente para convertir también en cenizas la otra parte de la fortaleza. Pero con el peso de sus armaduras el puente parecía revivir. Se inclinó hacia un lado y arrojó a los intrusos en el abismo más profundo. Murieron hasta el último de los caballeros, y el muchacho recibió lo prometido y volvió con su madre…

Muchos años después de esto, los aldeanos llamaban a esta bonita construcción “Puente de La fortuna” y contaban que por él no puede pasar una persona que tenga malos pensamientos o intenciones. El puente inmediatamente reviviría y la lanzaría al abismo. Según otras versiones, el nombre del muchacho constructor era Dimitar (Mitro), y es por esto por lo que el pueblo más próximo lleva hasta nuestros días el nombre de Mitrovtsi.

Procedente de Bulgaria noroccidental

Traducción de Marco Vidal González y revisado por Diliana Kovátcheva.

¡Síguenos en facebook!

Mis poemas SOFÍA, SOFÍA II, ESPACIOS, YANTRA

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: